2015 Mitsubishi. Fuso w/ 21′ 8103 (C3269)

 

 : 

 

 :